Teie ostukorvis ei ole tooteid

Summa: 0,00 €
 

Ostutingimused

Müügileping ning lepingust taganemine

Müügileping jõustub VÕS § 54 lg 1 p 3 mõistes alates tellimuse eest väljastatud arve tasumisest Westberg Kaubandus OÜ arveldusarvele.

Tarbijal on õigus www.proswim.ee e-poest tellitud kaubad tagastada 14 päeva jooksul, alates toodete kättetoimetamisest.

Kooskõlas VÕS §-ga 53 lg 4 p 4 ei saa tagastada tooteid VÕS § 54 lg 1 p 7 alusel, milliste tagastamine on välistatud selle toote olemuse tõttu, sealhulgas ühekordselt kasutatavad tooted.

Kauba tagastamiseks tehtav taganemisavaldus tuleb saata e-posti aadressile info@proswim.ee 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Kauba tagastamisel juhindutakse VÕS §-st 56 lg-st 3, mille kohaselt peab tarbija pakkujalt saadud raha ja muud esemed tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest. Reguleerimata küsimustes kohaldatakse lepingust taganemisele VÕS §-des 188- 194 sätestatut.

Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse kliendile viivitamatult, peale tagastatud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 30 päeva peale taganemisavalduse kättesaamist.

Lepingust taganemisel kannab tarbija tagastamise tavalised kulud kuni summa ulatuses, mis vastab 10 eurole, välja arvatud juhul, kui üleantud asi või osutatud teenus ei vasta tellitule.

 

Tellimuse kättetoimetamine

Peale müügilepingu jõustumist (arve tasumist) komplekteeritakse Tellimus ning edastatakse see kättetoimetamiseks transpordifirmale hiljemalt 1-3 tööpäeva jooksul.

Eeldatav tarneaeg on 1-3 tööpäeva.

Juhul kui tarneaeg erineb käesolevas punktis sätestatust, teavitatakse sellest klienti kirjalikult kliendi poolt Tellimuses märgitud e-posti aadressil.

 

Pretensioonide esitamine

Kooskõlas VÕS §-ga 218 vastutab Westberg Kaubandus OÜ kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul kauba üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

VÕS § 220 kohaselt peab tarbija müüjat kauba mittevastavusest teavitama kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada.

Juhindudes VÕS §-st 218 lg-st 4 ei vastuta Westberg Kaubandus OÜ e-poes müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui ostja lepingu sõlmimise ajal teadis või pidi teadma asja lepingutingimuste mittevastavusest.

Vastavalt VÕS §-s 220 sätestatule peab tarbija müüjat teavitama kahe kuu jooksul, alates mittevastavuse teada saamisest. Sellesisulise teate peab tarbija viidatud tähtaja jooksul esitama kirjalikult müüjale e-posti aadressile info@proswim.ee.